Compliance program ve skupině Winning

Skupina Winning si je vědoma, že důsledné dodržování právního řádu, morálních a etických zásad vede k rozvoji a perspektivní budoucnosti. Vedení skupiny Winning usiluje o neustálé posilování firemní kultury a etiky založené na dodržování pravidel.

Základními dokumenty tohoto systému jsou Etický kodex,  Etický kodex pro smluvní partnery a Pravidla ochrany oznamovatelů, v nichž jsou vyjádřeny hodnoty a pravidla skupiny Winning. Ty jsou dodržovány našimi zaměstnanci a přejeme si, aby je respektovali i naši smluvní partneři.

Podezření na protiprávní nebo neetické jednání lze hlásit na naše compliance kontakty, a to buď e-mailem nebo telefonicky.

Etický kodex

Úvod

Winning Group a.s. a její dceřiné společnosti (dále jen „skupina Winning“) tvoří podnikatelské uskupení právnických osob (koncern) působící v oboru stavebnictví, automobilového průmyslu a službách ve smyslu § 79, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Skupina Winning je přesvědčena, že etické a ekonomické hodnoty jsou vzájemně provázané, a proto odmítá jakékoliv jednání, které není v souladu s právními předpisy anebo mravními a etickými standardy. Skupina Winning požaduje, aby všichni zaměstnanci v různých společnostech v koncernu dodržovali zákony a etická pravidla a řádně plnili své povinnosti. Skupina Winning proto přijímá tento Etický kodex, který stanovuje pravidla jednání a chování pro všechny zaměstnance bez ohledu na jejich pracovní zařazení, status nebo dobu trvání smlouvy. Kodex vychází z principů čestnosti, tolerance, zodpovědnosti, dodržování práv a respektování lidské důstojnosti. Vedoucí pracovníci jsou vzorem morálních a etických kvalit pro ostatní zaměstnance. Jsou zodpovědní za dodržování Etického kodexu u svých podřízených.
Hodnoty uvedené v tomto kodexu tvoří nedílnou součást firemní kultury a obchodní strategie. Nedodržení ustanovení tohoto kodexu bude považováno za porušení pracovní kázně v souladu se zákoníkem práce.

Znění etického kodexu

Zdraví a bezpečnost

Ochrana zdraví a bezpečnost na pracovišti je jednou z našich priorit. Naše úsilí směřuje k tomu, aby nedocházelo ke zraněním. Všechny zaměstnance zodpovědně a pravidelně školíme v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Snažíme se neustále vytvářet pracovní prostředí, které podporuje bezpečnost, zdraví a duševní pohodu.

Respektování lidských práv

Usilujeme o dodržování a ochranu lidských práv. Respektujeme lidskou důstojnost. Netolerujeme žádnou formu dětské práce, věk našeho zaměstnance nesmí být nižší než 15 let. Uznáváme zvláštní potřeby zaměstnanců mladších 18 let. Zaměstnancům stanovujeme pouze takovou pracovní dobu, která plně odpovídá zákonným předpisům.

Zákaz diskriminace a rovnost příležitostí

Nediskriminujeme, se všemi jednáme stejně a všem nabízíme rovné příležitosti bez ohledu na národnost, etnický původ, věk, pohlaví, vzhled, víru, handicap, rodinný stav a sexuální orientaci. Tato firemní politika rovných příležitostí se týká všech aspektů zaměstnaneckého vztahu.

Vztahy na pracovišti

Společnost se zavazuje vytvořit prostředí, ve kterém se se zaměstnanci zachází s důstojností a úctou. Každý zaměstnanec je povinen respektovat své kolegy. Současně vyžadujeme uznávání názorů ostatních, i když se nemusí shodovat s názorem daného jedince. Pracujeme jako tým, sdílíme naše zkušenosti a znalosti. Snažíme se o otevřenou a přímou komunikaci. Chováme se k sobě vstřícně a ohleduplně. Netolerujeme žádnou formu šikany a neuctivého chování. Budujeme vztahy založené na důvěře.

Spolupráce a řešení konfliktů

Při plnění úkolů a v jednáních se svými kolegy neznevažujeme své kolegy, nezkreslujeme nebo nezatajujeme informace nezbytné ke splnění úkolu, neupřednostňujeme vlastní zájmy nebo zájmy třetí osoby před zájmy společnosti. Bezdůvodně neodmítáme potřebnou součinnost jiným kolegům při plnění pracovních úkolů. Při vzniku pracovního sporu mezi zaměstnanci aktivně, konstruktivně a odpovědně hledáme řešení takového sporu se zřetelem na zájmy společnosti, v případě nedosažení shody informujeme ihned nadřízené.

Osobní rozvoj

Věříme v naše zaměstnance, ceníme si jich a podporujeme jejich talent a rozvoj. Chceme dělat maximum pro jejich rozvoj, profesní růst a zvýšení potenciálu. Našim zaměstnancům různých profesí financujeme širokou škálu školení.

Ochrana dobrého jména společnosti

Vždy, a to i v mimopracovních aktivitách, jednáme a vystupujeme s vědomím, že reprezentujeme společnost. Vyvarujeme se takového jednání, vystupování nebo vyjádření, které může poškodit nebo znevážit dobré jméno společnosti. Nepomlouváme společnost ani kolegy. Nesdělujeme informace, které mohou společnost poškodit z hlediska obchodního, profesního a marketingového.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR) a českého adaptačního zákona o ochraně osobních údajů. Veškerá osobní data chráníme a nikomu dalšímu bezdůvodně neposkytujeme. Dbáme na to, aby byla uchovávána pouze na dobu nezbytně nutnou. Přístup k osobním údajům poskytujeme pouze osobám k tomu oprávněným.

Diskrétnost

Důvěrné informace jako know-how, obchodní tajemství, obchodní plány, projekty a další s nikým nesdílíme. Platí to nejen pro informace, na jejichž utajení mají zájem naše společnosti, ale rovněž naši zákazníci a obchodní partneři.

Vedení evidence

Podporujeme transparentní podnikání. Naše finanční zprávy a veškerá evidence odpovídají skutečnosti. Zaznamenáváme finanční operace tak, aby byly v souladu se zákonem a zásadami účetnictví. Důsledně evidujeme i záznamy týkající se bezpečnosti a zdraví, životního prostředí, lidských zdrojů a školení.

Dodržování pravidel hospodářské soutěže

Odsuzujeme veškeré protiprávní praktiky, které by omezovaly nebo vylučovaly soutěž. Netolerujeme dohody nebo spojení soutěžitelů, nekalou soutěž a zneužívání dominantního postavení na trhu.

Korupce

Odmítáme jakoukoliv formu korupce. Patří sem například úplatkářství, zpronevěra, podvody, protekce nebo střet zájmů. Od našich obchodních partnerů očekáváme, že podnikají v souladu s platnými zákony a své obchodní aktivity financují legálně získanými prostředky. Skupina Winning má Etický kodex pro smluvní partnery.

Střet zájmů

Rozhodujeme se bez ohledu na náš osobní zisk a prospěch. Vyhýbáme se situacím, ve kterých by se naše osobní nebo finanční zájmy střetly se zájmy jednotlivých společností skupiny Winning.

Majetek skupiny

Majetkem skupiny Winning rozumíme majetek hmotný (nemovitosti, stroje, auta, peníze, suroviny, počítače, telefony, vybavení kanceláří a další) a nehmotný (know-how, obchodní tajemství, naše značka a další). Majetek vždy chráníme před poškozením, ztrátou, krádeží nebo zneužitím. Nikdy ho nepoužíváme k osobnímu prospěchu, např. k podnikání.

Vztahy s obchodními partnery a zákazníky

Svých obchodních partnerů a zákazníků si vážíme. Snažíme se jim rozumět, budovat s nimi dlouhodobé vztahy, chovat se férově, s úctou a řešit jejich problémy. Bereme v potaz jejich připomínky, které by mohly vést ke zlepšení kvality produktů a služeb. Každé pracovní jednání probíhá bezpodmínečně přátelskou a zdvořilou formou, v mezích slušného chování, nikdy ne z pozice síly. Vždy předáváme správné, relevantní informace. Neslibujeme nemožné, nelžeme. Co slíbíme, dodržíme. Dohlížíme na to, aby i naši smluvní partneři chápali naše morální standardy obsažené v tomto kodexu.

Dary a firemní pohostinnost

Dary a firemní pohostinnost nemohou ovlivňovat, ani vyvolávat dojem, že ovlivňují naše obchodní rozhodnutí nebo rozhodnutí našich obchodních partnerů. Nesmějí příjemce dostat do pozice, že se cítí být dárci zavázán. Přípustnými dary jsou pouze předměty s nízkou nominální hodnotou, např. propagační předměty společností. Ostatní dary jsou nepřípustné a musí být případně taktně odmítnuty.

Sponzoring

Skupina Winning podporuje a může podporovat finančními prostředky a věcnými dary činnosti a příjemce v oblasti kulturní, sociální, zdravotní, v oblasti vědy, výzkumu, školství a vzdělávání, ekologie, humanitární, charitativní, politické, sportovní, tělovýchovné a v řadě dalších oblastí.

Životní prostředí

Jsme si plně vědomi dopadů naší obchodní činnosti na životní prostředí. K ochranně životního prostředí přistupujeme zodpovědně, a to v podobě certifikovaného systému environmentálního řízení .Vždy zvažujeme rizika, která by naše projekty mohly mít na životní prostředí. U svých zaměstnanců podporujeme ekologické uvažování.

 

Hlášení podnětů

Při podezření, že došlo k jednání, které není v souladu s právními, etickými a interními pravidly, je možné provést oznámení na kontaktní místa uvedená níže. S údaji o oznamovateli bude nakládáno jako s důvěrnou informací, nebude tolerována žádná forma odplaty nebo msty, že nahlásil protiprávní či neetické chování. Zároveň identita oznamovatele bude za každých okolností známa pouze předem vymezenému úzkému okruhu osob za podmínek uvedených v Pravidlech ochrany oznamovatelů.

Oznámení by mělo obsahovat konkrétní informace, např. jména zúčastněných osob, svědků a ostatní relevantní informace. Jakkoliv je upřednostněno adresné oznamování neetického a podvodného jednání, je možné ho učinit i anonymně. Anonymní oznámení však může zkomplikovat či znemožnit řádné prověření a vyšetření celé záležitosti a přijetí řádných opatření. Veškerá oznámení budou považována za důvěrná.

Je nepřípustné zneužívat tuto proceduru k podávání nepravdivých oznámení. Takové chování nebude tolerováno a v závislosti na závažnosti takového nepravdivého oznámení, může být postoupeno orgánům činným v trestním řízení k dalšímu prošetření. Původce neanonymního oznámení bude po ukončení vyšetřování seznámen s jeho závěry.

Všem oznamovatelům, kteří učiní svá oznámení v dobré víře, skupina Winning zajišťuje ochranu před možnými negativními důsledky.

Kontakt pro hlášení podnětů:
  • e-mail:  kodex@be-winning.com
  • etická linka: +420 775 263 847

 

Etický kodex pro smluvní partnery

Úvod

Winning Group a.s. a její dceřiné společnosti („dále jen „skupina Winning“) tvoří podnikatelské uskupení právnických osob (koncern) působící v oboru stavebnictví, automobilového průmyslu a služeb ve smyslu § 79, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Skupina Winning je přesvědčena, že etické a ekonomické hodnoty jsou vzájemně provázané, a proto odmítá jakékoliv jednání, které není v souladu s platným právem anebo mravními a etickými standardy. Skupina Winning požaduje, aby všichni zaměstnanci v různých koncernových společnostech dodržovali zákony a etická pravidla a řádně plnili své povinnosti.

S ohledem na výše zmíněné přijímá skupina Winning  Etický kodex pro smluvní partnery. Od našich partnerů očekáváme, že budou respektovat zákony, právní předpisy a nařízení a uznávat sociální zodpovědnost vůči vlastní firmě, svým zaměstnancům, všem obchodním partnerům, společnosti a životnímu prostředí. Věříme, že všichni naši dodavatelé budou dodržovat uvedené principy ve své každodenní obchodní praxi a že stejné chování zajistí i u svých subdodavatelů.

Znění Etického kodexu pro smluvní partnery

Chování na trhu

Smluvní partner dodržuje právní předpisy v oblasti hospodářské soutěže, protikorupčního práva a zásady poctivého obchodního styku. Nezapojuje se do manipulování zakázek a do žádných forem kartelových praktik se svými konkurenty. Eviduje veškeré finanční transakce a vede pravdivé účetnictví, které je v souladu s účetními zásadami.

Vztahy vůči zaměstnancům skupiny Winning

Smluvní partner nesmí nabízet, slibovat ani předávat peníze či jiné osobní výhody zaměstnancům skupiny Winning za upřednostňování v obchodním styku. Stejně tak nesmějí obchodní partneři nabízet ani hodnotné dary či jiné nestandardní pobídky. Partner musí u svých zaměstnanců zajistit, aby nenabízeli žádné takové výhody a aby je ani sami nepřijímali. Zaměstnanci skupiny Winning nesmí přijímat žádné osobní dary či výhody u nichž je z jejich povahy zřejmé, že by mohly ovlivnit obchodní rozhodování v rámci skupiny Winning, a proto nesmí smluvní partner žádné takové nestandardní výhody nabízet.

Vztahy vůči zaměstnancům smluvního partnera

Smluvní partner dbá na dodržování pracovní doby a vyplácení řádných a pravidelných mezd. Poskytuje rovné příležitosti bez ohledu na národnost, etnický původ, věk, pohlaví, vzhled, víru, postižení, rodinný stav a sexuální orientaci. Se všemi zaměstnanci zachází důstojně a s úctou, netoleruje psychický nebo fyzický nátlak. Nezaměstnává osoby mladší 15 let a uznává zvláštní potřeby zaměstnanců mladších 18 let.

Ochrana zdraví

Smluvní partner zaručuje bezpečnost práce a ochranu zdraví. Vyvíjí maximální úsilí, aby nedocházelo ke zraněním. Své zaměstnance pravidelně a zodpovědně školí s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Snaží se o neustálé zlepšování pracovního prostředí, které podporuje bezpečnost a zdraví.

Ochrana životního prostředí

Smluvní partner dodržuje platnou legislativu a standardy systému řízení ochrany životního prostředí. Snaží se o minimalizaci zatížení životního prostředí a vždy zvažuje rizika, která by jeho projekty v této oblasti mohly mít. U svých zaměstnanců podporuje ekologické uvažování.

Ochrana osobních údajů

Smluvní partner nakládá s veškerými osobními údaji v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR) a českého adaptačního zákona o ochraně osobních údajů. Osobní údaje chrání, má bezpečně uloženy a nikomu dalšímu bezdůvodně neposkytuje.

Obchodní tajemství a důvěrné informace

Smluvní partner zajistí ochranu důvěrných informací skupiny Winning bez ohledu na to, jestli tyto informace pocházejí od skupiny Winning, jejích zákazníků nebo kohokoliv jiného.

Hlášení podnětů

Podezření na trestné činy či porušování zásad a závazků obsažených v tomto kodexu může smluvní partner a jeho zaměstnanci hlásit e-mailem nebo telefonicky.

Oznámení by mělo obsahovat konkrétní informace, např. jména zúčastněných osob, svědků a ostatní relevantní informace. Jakkoliv je upřednostněno adresné oznamování neetického a podvodného jednání, je možné ho učinit i anonymně. Anonymní oznámení však může zkomplikovat či znemožnit řádné prověření a vyšetření celé záležitosti a přijetí řádných opatření. Veškerá oznámení budou považována za důvěrná.

Je nepřípustné zneužívat tuto proceduru k podávání nepravdivých oznámení. Takové chování nebude tolerováno a v závislosti na závažnosti takového nepravdivého oznámení, může být postoupeno orgánům činným v trestním řízení k dalšímu prošetření. Původce neanonymního oznámení bude po ukončení vyšetřování seznámen s jeho závěry.

Všem oznamovatelům, kteří učiní svá oznámení v dobré víře, skupina Winning zajišťuje ochranu před možnými negativními důsledky.

Kontakt pro hlášení podnětů:
  • e-mail:  kodex@be-winning.com
  • etická linka: +420 775 263 847

 

 

 

Pravidla ochrany oznamovatelů

Oznámení

Jakákoli osoba jako oznamovatel může podat oznámení obsahující informace o možném protiprávním jednání, které porušuje interní předpisy skupiny Winning, má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s činností související se skupinou Winning.

Oznámení by mělo obsahovat konkrétní informace, např. jména zúčastněných osob, svědků a ostatní relevantní informace.

Skupina Winning vytvořila vnitřní oznamovací systém, dle jehož pravidel jsou jednotlivá oznámení prověřována pověřenou osobou.

Postup po podání oznámení

O přijetí oznámení bude oznamovatel písemně informován do 7 dnů ode dne jeho přijetí, ledaže oznamovatel požádá, aby nebyl o přijetí informován nebo by informací byla prozrazena totožnost oznamovatele.

Oznámení bude prověřeno interním postupem ve skupině Winning a do 30 dnů od přijetí oznámení budou výsledky prověření oznámení sděleny oznamovateli, přičemž v případě, že se jedná o oznámení, které může mít zásadní dopad do skupiny Winning, lze lhůtu 30 dnů až dvakrát prodloužit, vždy nejdéle o 30 dnů. O prodloužení a důvodech prodloužení lhůty bude oznamovatel informován.

Bude-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, skupina Winning, resp. příslušná společnost ze skupiny přijme opatření k nápravě protiprávního stavu. O přijatém opatření bude oznamovatel bez zbytečného odkladu vyrozuměn.

Bude-li oznámení vyhodnoceno jako nedůvodné, vyrozumí o tom oznamovatele bez zbytečného odkladu a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

Pověřená osoba

Osobou pověřenou k prošetření oznámení je JUDr. Martin Drahotský, advokát, ev.č. ČAK 15924, čímž skupina Winning zajišťuje nezávislost prošetření oznámení a zajištění ochrany oznamovatele.

Ochrana oznamovatele

V souvislosti s oznámením nebudou skupinou Winning přijímána odvetná opatření vůči oznamovateli a dalším osobám, jejichž ochrana je zákonem zaručena, stejně jako nebudou uchovávány o těchto osobách žádné informaci, ledaže k tomu dané osoby poskytnou souhlas.

Skupina Winning si vysoce cení oznamovatele a osob, které svým oznámením a součinností pomohou k odhalení a odstranění jakéhokoli protiprávního jednání.

Způsob podání oznámení


  • e-mail:  mdrahotsky@judrdrahotsky.cz
  • linka pro přijetí oznámení: +420 775 263 847