Geschäftsführung.

Sebastian Wagner

Chief Executive Officer

Milan Obdržálek

Chief Financial Officer

Ondřej Blaho

Group President & GM, Construction and Development

Ing. Jaroslav Bajer

Geschäftsführer und Prokurist

Ing. Petr Křůmal

Geschäftsführer

Ing. Mojmír Mičkal

Geschäftsführer

Geschäftsführung.

Sebastian Wagner

Chief Executive Officer

Milan Obdržálek

Chief Financial Officer

Ondřej Blaho

Group President & GM, Construction and Development

Ing. Jaroslav Bajer

Geschäftsführer und Prokurist

Ing. Petr Křůmal

Geschäftsführer

Ing. Mojmír Mičkal

Geschäftsführer